Administrativní FM

Administrativně obchodní správa provádí činnosti související se správou obsluhovaného objektu v rozsahu:

 • vedení evidence čerpání provozních nákladů v běžném měsíci.
 • vypracování celkového přehledu čerpání za běžný rok.
 • přeúčtování provozních nákladů nájemcům.
 • vedení agendy k dani z nemovitosti.
 • vedení agendy k pojištění obsluhovaného objektu (živelní pohromy, odpovědnost za škody).
 • vedení agendy k úhradě spotřeby za vodné a stočné.
 • vedení agendy k úhradě za stočné srážkové vody.
 • vedení agendy spojené s likvidací odpadu.
 • vedení agendy spojené s odběrem a spotřebou zemního plynu.
 • vedení agendy spojené s odběrem a spotřebou elektrické energie.
 • vedení agendy spojené s provozem telefonní ústředny.
 • vedení agendy spojené s přeúčtováním nákladů za telefonní hovory.
 • vedení agendy spojené s parkováním vozidel.
 • vedení agendy spojené se servisem a údržbou výtahů a eskalátorů.
 • vedení agendy spojené s květinovou výzdobou.
 • vedení agendy spojené s komplexní správou budov.
 • evidence spotřeby energií u nájemců.
 • příprava podkladů pro fakturaci nájemců.
 • fakturace nájemcům.
 • zajištění kontroly včasnosti plateb vystavených faktur.
 • výpočty a platby veřejných poplatků.
 • na vyžádání zastupování majitele objektu na úřadech a jiných institucích.
 • na vyžádání zastupování majitele objektu s dodavateli medií včetně sjednávání odběrových diagramů.
 • na vyžádání příprava a konzultace při uzavírání servisních smluv na činnosti, které nejsou předmětem plnění komplexní správy objektu.
 • založení a vedení matričního souboru dokladové části objektu (projekty).
 • založení a vedení matričního souboru předepsané průvodní technické dokumentace stavební části, strojů a zařízení.
 • založení a vedení matričního souboru periodické plánované údržby, preventivní kontrolní činností a specifikace předepsaných kontrol a revizí.
 • založení a vedení matričního souboru určeného majetku, provádění inventur a odpisů.
 • založení a vedení matričního souboru místních provozních řádů, domovního řádu a řádu výkonu strážní služby.
 • založení a vedení matričního souboru o určení vnějších vlivů pro stanovení lhůt pravidelných revizí elektrických zařízení.
 • založení a vedení matričního souboru o provádění činností na úseku ochrany životního prostředí.
 • provádění ostatních operativních úkolů vyžádaných majitelem objektu.