Facility Management

Facility management (dále jen „FM“) - řízení podpůrných služeb - je klíč k efektivnějšímu, výnosnějšímu a pro provozovatele objektu - nemovitosti komfortnějšímu způsobu hospodaření. FM je praktický způsob profesionálního řízení a správy podnikových zdrojů, který usiluje o co nejefektivnější hospodaření s nevýrobními prostředky zákazníka, zejména s nemovitostmi. 

Při důsledném zavedení FM lze docílit až 30ti% úsporu provozních nákladů a 40ti% prostorovou úsporu. Pro dosažení maximálního efektu integrovaného modelu FM je klíčová velikost podílu vlastních zdrojů poskytovatele služeb, a to jak v oblasti finanční a technické, tak zejména v oblasti personální, s cílem omezit na minimum účast dalších subdodavatelů. Model, kdy se poskytovatel FM omezí výhradně na řízení dalších subdodavatelů, může být sice někdy funkční, zákazník však nikdy nebude schopen využít synergického efektu integrace jednotlivých služeb. Toto se projeví zejména v ceně služeb, ve které bude zahrnut zisk jak poskytovatele, tak i jeho subdodavatelů. Totéž platí i v oblasti kvality a schopnosti reagovat na nestandardní požadavky zákazníka. 

Cílem integrovaného modelu FM je efektivní podpora hlavního výrobního programu zákazníka v takovém rozsahu a kvalitě, aby se zákazníci, svěřující nám svůj majetek do péče, mohli plně věnovat své hlavní podnikatelské činnosti. Toto je dosaženo právě maximalizací využití vlastních zdrojů financí, techniky a hlavně zaměstnanců, s omezením nutnosti subdodávek.

Prvotním úkolem pro vytvoření předpokladů k realizaci nabídky služeb FM v organizaci je vypracování vstupního auditu stávajících podmínek. V případě, že vstupní audit odhalí závažné nedostatky v oblastech, jež mají být předmětem služeb FM, je nutno provést v oblastech výskytu negativních jevů hlubší profesní audit (bezpečnostní, personální apod.), na jeho základě pak neprodleně zajistit nápravu závad a vytvořit objektivně přijatelné podmínky pro vypracování komplexní nabídky služeb FM.

Hlavní výhody komplexních služeb FM

 • objektivní ekonomická evidence
 • spolehlivá identifikace činností, jež je ekonomičtější zajišťovat formou outsourcingu
 • až třicetiprocentní provozní úspory
 • zkvalitnění procesu kontroly
 • usnadnění plnění ISO předpisů
 • zvýšení rozhodovací flexibility společnosti
 • usnadnění komunikace
 • výrazné snížení režijních nákladů

Realizace FM

Vstupní konzultace

Probíhá mezi klientem a zástupci FM naší společnosti za účelem dosažení oboustranné informovanosti. Klient informuje o svých záměrech a potřebách a zástupci FM naší společnosti nabízejí řešení jednotlivých požadavků v podobě konkrétních výkonů a služeb.

Fyzická návštěva týmu specialistů

Cílem je prověření stávající situace ve firmě klienta a vypracování návrhu osnovy (postupných kroků) řešení. Klient přitom konkrétně specifikuje své potřeby a požadavky a poskytne týmu specialistů důležité technicko-ekonomické informace a všechny další nutné podklady.

Vyhodnocení

Výsledkem vstupního auditu pro realizaci služeb FM je

 • vyhotovení komplexní a detailní informační databáze o současném stavu výkonů a činností v oblasti konzultovaných potřeb zákazníka
 • vyhodnocení zjištěných skutečnosti
 • vypracování technicko-organizační nabídky komplexního řešení FM
 • odsouhlasení zákazníkem

Získané podklady a informace slouží k vyhotovení studie proveditelnosti a realizačního projektu, na jehož základě pak proběhne zavedení služeb do zkušebního provozu a v případě oboustranné spokojenosti následuje vlastní provozování.

Studie proveditelnosti

Jejím cílem je technicko-ekonomická rozvaha výhodnosti navrhované varianty řešení, se zřetelem na horizont ekonomické návratnosti a na prostředky vynaložené na realizaci návrhu.

Realizační projekt

Obsahuje rozpracování všech technicko-organizačních procedur, pracovních činností, jmenovitých zodpovědností, kontrolních mechanismů, řešení nestandardních stavů, konkrétních forem vstupů a výsledků průběžné komunikace s klientem.